Skip to content

<– Gå tilbage til konferencesiden

Universitetets dannelseskonference

Der nedlægges uddannelser og fyres folk på universiteterne i denne i manges øjne mistrøstige tid. Der skal tilsyneladende spares penge og tid, og de studerende anspores til at haste gennem studi- erne i kølvandet på den såkaldte fremdriftsreform. Universitetet er blevet et masseuniversitet, og der er flere studerende på universitetet end nogensinde tidligere. Men spørgsmålet er, hvad uni- versitetet gør godt for, og hvilken rolle det skal spille som samfundsmæssig og vidensproduceren-de dannelsesinstitution?

Universitetet spiller en afgørende rolle i samfundet. Ikke blot som arbejdsplads og som uddannel- sesudbyder, men frem for alt som et privilegeret sted, der på én gang former samfundet og til- skynder uddannelsessøgende og –skabende mennesker til at lære at tænke, forske og formidle. Universitetet er ladet med historie, tradition og opdagetrang, omgærdet af kolossale forventnin- ger og en ramme om overraskende udvekslinger i jagten på mening og nybrud.

Hvordan kan universitetet (for)blive en levende dannel- sesinstitution, der ikke blot servicerer arbejdsmarkedets eksterne interessenter og underkastes produktionsnormer, der risikerer at ødelægge klimaet og forringe kvaliteten? Hvordan kan universitetet styrke både vid, mod og sanselighed? Hvordan sørge for, at dannelsen ikke ryger ud af uddannelserne?

Universitetets dannelseskonference